21 lecke a 21. századra : letöltés pdf epub mobi, áttekintések, összefoglaló

21 lecke a 21. századra

21 lecke a 21. századra letöltés egy könyvet pdf, epub, mobi

A könyv részletei 21 lecke a 21. századra

 • A könyv címe: 21 lecke a 21. századra
 • Oldalszám: 414
 • A könyv megjelenésének dátuma: 2019-09-04 11:20:27
 • Elérhető fájlok: 21 lecke a 21. századra.pdf, 21 lecke a 21. századra.epub, 21 lecke a 21. századra.mobi
 • A könyv nyelve: Magyar
 • A könyv letöltése feltételei: Ingyen
 • Hogyan lehet letölteni: linkek a könyv letöltéséhez az oldal alján

Letöltés 21 lecke a 21. századra egy könyvet formátumban pdf, epub o mobi. Ez a könyv általában kb 1760 Ft. Itt letölthető könyv ingyen pdf, epub és mobi. A következő linkek segítségével töltse le a 21 lecke a 21. századra egy könyvet formátumban pdf, epub o mobi.

21 lecke a 21. századra pdf, epub, mobi – az egyik legjobb magyar könyv. Webhelyünk a legérdekesebb könyveket tartalmazza, amelyeket pdf, epub és mobi formátumban tölthet le. A fenti webhelyek listáját megtalálja, hogy többet megtudjon a könyvről 21 lecke a 21. századra.

Links a könyv letöltéséhez 21 lecke a 21. századra

21 lecke a 21. századra

Yuval Noah Harari

Lányegtelen informáciákkal elárasztott világunkban a tisztánlátás hatalom. Vajon ártják mág egyáltalán a világot, amelyet alkottunk? Tudjuk, mi tártánik káráláttánk, melyek a jelen legnagyobb kihávásai ás dántásei? Tudjuk, hogy mire tanátsuk a gyerekeinket?
Ez a kányv nem tártánelmi narratávának, hanem válogatott leckák gyájtemányánek kászált. ám ezek a leckák sem szolgálnak egyszerá válaszokkal. Cáljuk, hogy további gondolkodásra kásztessenek, ás segátsenek az olvasának rászt venni korunk fontos párbeszádeiben.

Mit jelez Donald Trump hatalomra keráláse? Mit tehetánk a járványszeráen terjedá álhárek ellen? Miárt van válságban a liberális demokrácia? Isten visszatárt? áj világháborá kázeleg? Melyik civilizáciá uralja a világot? A Nyugat? Kána? Az iszlám? Nyitva hagyja-e a kapuit Eurápa a bevándorlák elátt? Meg tudja-e oldani a nacionalizmus az egyenlátlenság ás a klámaváltozás problámáit? Mihez kezdjánk a terrorizmussal?

Dr. Harari elsá kányve, a Sapiens az emberiság máltjával foglalkozott, azt vizsgálta, hogyan vált egy jelentáktelen majom a bolygá urává. A második, a Homo Deus az álet hosszá tává jáváját tárta fel, arrál elmálkedett, hogyan válhat az ember vágál istenná, ás mi lehet majd az ártelem ás a tudat sorsa. Ebben a kányvben a jelenre ás az emberi társadalmak kázvetlen jávájáre koncentrál. Megvizsgálja a világ társadalmait leginkább formálá, ás a bolygánk jáváját legnagyobb valászánásággel befolyásolá eráket.
Egyes rászek a technolágiára, mások a politikára, a vallásra vagy a mávászetre ásszpontosátanak. Bizonyos fejezetek az emberi bálcsesságet ánneplik, mások az emberi ostobaság sorsdántá szerepát helyezik elátárbe. Mindezen támákon azonban ugyanaz az egy kárdás ável át: mi tártánik ma a világban, ás mi ezeknek az esemányeknek a mályebb ártelme?

Gondolkodni jó! | Yuval Noah Harari: 21 lecke a 21. századra

Posted on 2018. november 22. csütörtök Szerző: olvassbele.com

Cserhalmi Imre |

A címül választott két szóban próbálom a legtömörebben érzékeltetni azt a folyamatosan pezsdítő élményt, amelyet ez nyÚjt az olvasójának. Hogyha valamiről az eszünkbe jut valami más, az lehet öröm. Hogyha olyasmi jut az eszünkbe, ami meglep. Ha valami szokatlannak, Újnak a felfedezését éljük meg, az boldogíthat. Hogy nem árt olykor olyasmiről is „agyalni”, amiről szilárd a véleményünk, mert kiderülhet, hogy talán mégsem egészen Úgy van. Vagy hogy érdemes figyelembe venni az ellenvéleményt is…

Szóval, gondolkodni mindig érdemes, mert érdekes. Ez a tartalmon tÚli markáns hatás talán leglényegesebb eredménye és ereje.

Nem csoda, hiszen egy folyton és szinte mindenen felelősen töprengő, hallatlanul művelt és érzékeny tudós írta, akinek szinte minden során átüt a gondolati Úton történő felfedezés öröme: lám, ez is, az is, meg amaz is másként van, mint tudtuk vagy hinnénk. Minden sorával arra késztet, hogy az ismert, elfogadott tények felől lépjünk a még nem eléggé feltártak felé. A beváltnak s igazoltnak tudott indoklásokat, értelmezéseket meghaladva legyünk fogékonyak Újak, sőt akár meglepők iránt is. Ismerjük fel bátran a már bevált, tehát kényelmes következtetések, paradigmák avíttságait. Vagyis: gondolkodjunk!

Mindezt szinte könnyednek nevezhető stílusban, derűs és ironikus mozzanatokat sem mellőzve, számtalan történelmi vagy a napi életből vett példával fűszerezve adja elő Harari. Mégis csak féligazság lenne azt állítani, hogy könnyű olvasmány. Attól függ, kinek? Nagy valószínűséggel elsősorban azoknak, akik valamennyire ismerősek a 21-ediket megelőző századok leckéiben is. Nem feltételezem, hogy ezt a könyvet csak az Úgynevezett művelt nagyközönség élvezheti igazán, azt már inkább, hogy főként a gondolkodásban is kedvét lelő, tehát az ilyen belső tájakon is jártas olvasó.

Akinek van némi fogalma arról (is), hogy mit nem tud, s amit nem, afelé érdeklődéssel fordul. Sőt: akinek van annyi morális bátorsága és szellemi ereje, hogy elfogadja, ha a meglévő tudását, gondolatait felülírja, meghaladja az őrült tempóban változó világ. Aki nem azért mer 30-50 évvel is előre tekinteni, mert imádja a jóslatokat, a sci-fit s általában a fantáziálást. Hanem azért, mert képes meglátni a jelenben azt is, ami akkor is gyors elmÚlásra van ítélve, ha a legnagyobb aktuális hatalmak állnak a megállíthatatlan változások Útjába. Ha dogmák és félelmek, érdekek és hatalmi praktikák arra buzdítanak: ne tekints szabad szívvel és aggyal a jövőbe, mert akkor olyasmikbe keveredsz, amiktől nem lesz okvetlenül jókedved — a jelentől.

Az író mélységesen elítéli — és nem politikai, hanem gondolati Úton leplezi le — azokat, akik, ahogyan mondani szoktuk, nem képesek belátni, hogy régi kulccsal nem lehet Új ajtókat kinyitni. Akik azt hiszik — és emiatt baljós irányba taszítgatják a világot —, hogy a globalizált világ globális problémáira lehetségesek nemzetállami megoldások.

így vélekedik: „…az info- és a biotechnológia összeolvadása végítélet-forgatókönyvek egész tömege előtt nyitja meg a kaput, a digitális diktatÚráktól kezdve a hasznavehetetlenek globális osztályáig. Mi a nacionalista válasz ezekre a fenyegetésekre? Nincs rájuk nacionalista válasz…. A nacionalizmus legfőbb gondja a képzelőerő hiánya. A nacionalisták ugyanis területi konfliktusok keretei közt gondolkoznak, ám a 21. század technológiai forradalmait kozmikus keretek között kell megérteni.” Manapság — írja — „…a liberális demokrácia válsága sem csak a parlamentekben és szavazófülkékben, hanem a neuronokban és a szinapszisokban is” lejátszódik. Tudományos objektivitással, aktuálpolitikai elfogultságok nélkül, de humánus kétségbeeséssel figyelmeztet, hogy az emberiség ijesztően felkészületlen a mesterséges intelligencia, a robot- és tudatipar küszöbön álló, de lényegében már jelenlévő korszakára.

Ellentétes volna a célommal s szellemével, ha a fentiekből bárki azt következtetné, hogy tulajdonképpen a jövőben való kellemes kalandozás tölti meg a 300 oldalt, amelyből 26-ot tesznek ki a jegyzetek. és nem is ökölrázó, sötét színekben lubickoló végítélet-tippek tárháza a könyv. Hanem a felelős gondolkodásé, amely mentes mindenféle dogmatizmus béklyójától, amely részrehajlás, politikai elkötelezettség, olcsó érdekérvényesítő szándék nélkül képes a történelmi mÚltból és a — bizony! — fenyegető jelenből levonni azokat a következtetéseket, amelyek mai tapasztalatokkal, ésszel és tisztességgel már levonhatók.

Csak a könnyebb tájékozódás végett említem meg, hogy a szerző két korábbi könyve, a Sapiens — az emberiség rövid története, és a Homo Deus is világszerte nagy sikert aratott.

Yuval Noah Harari

Yuval Noah Harari: 21 lecke a 21. századra
Fordította: Torma Péter
Animus Könyvek, Budapest, 2018
304 oldal, teljes bolti ár 4490 Ft,
kedvezményes webshop ár az animuscentral.hu-n 3592 Ft
ISBN 978 963 324 5958

kiadói fülszövege

Lényegtelen információkkal elárasztott világunkban a tisztánlátás hatalom. Vajon értjük még egyáltalán a világot, amelyet alkottunk? Tudjuk, mi történik körülöttünk, melyek a jelen legnagyobb kihívásai és döntései? Tudjuk, hogy mire tanítsuk a gyerekeinket?

Ez nem történelmi narratívának, hanem válogatott leckék gyűjteményének készült. ám ezek a leckék sem szolgálnak egyszerű válaszokkal. Céljuk, hogy további gondolkodásra késztessenek, és segítsenek az olvasónak részt venni korunk fontos párbeszédeiben.

Mit jelez Donald Trump hatalomra kerülése? Mit tehetünk a járványszerűen terjedő álhírek ellen? Miért van válságban a liberális demokrácia? Isten visszatért? Új világháborÚ közeleg? Melyik civilizáció uralja a világot? A Nyugat? Kína? Az iszlám? Nyitva hagyja-e a kapuit Európa a bevándorlók előtt? Meg tudja-e oldani a nacionalizmus az egyenlőtlenség és a klímaváltozás problémáit? Mihez kezdjünk a terrorizmussal?

Dr. Harari első könyve, a Sapiens az emberiség mÚltjával foglalkozott, azt vizsgálta, hogyan vált egy jelentéktelen majom a bolygó urává. A második, a Homo Deus az élet hosszÚ távÚ jövőjét tárta fel, arról elmélkedett, hogyan válhat az ember végül istenné, és mi lehet majd az értelem és a tudat sorsa. Ebben a könyvben a jelenre és az emberi társadalmak közvetlen jövőjére koncentrál. Megvizsgálja a világ társadalmait leginkább formáló, és a bolygónk jövőjét legnagyobb valószínűséggel befolyásoló erőket.
Egyes részek a technológiára, mások a politikára, a vallásra vagy a művészetre összpontosítanak. Bizonyos fejezetek az emberi bölcsességet ünneplik, mások az emberi ostobaság sorsdöntő szerepét helyezik előtérbe. Mindezen témákon azonban ugyanaz az egy kérdés ível át: mi történik ma a világban, és mi ezeknek az eseményeknek a mélyebb értelme?

21 lecke a 21. századra

Yuval Noah Harari

Lényegtelen információkkal elárasztott világunkban a tisztánlátás hatalom. Vajon értjük még egyáltalán a világot, amelyet alkottunk? Tudjuk, mi történik körülöttünk, melyek a jelen legnagyobb kihívásai és döntései? Tudjuk, hogy mire tanítsuk a gyerekeinket?

Ez nem történelmi narratívának, hanem válogatott leckék gyűjteményének készült. ám ezek a leckék sem szolgálnak egyszerű válaszokkal. Céljuk, hogy további gondolkodásra késztessenek, és segítsenek az olvasónak részt venni korunk fontos párbeszédeiben.

Mit jelez Donald Trump hatalomra kerülése? Mit tehetünk a járványszerűen terjedő álhírek ellen? Miért van válságban a liberális demokrácia? Isten visszatért? Új világháborÚ közeleg? Melyik civilizáció uralja a világot? A Nyugat? Kína? Az iszlám? Nyitva hagyja-e a kapuit Európa a bevándorlók előtt? Meg tudja-e oldani a nacionalizmus az egyenlőtlenség és a klímaváltozás problémáit? Mihez kezdjünk a terrorizmussal?

Dr. Harari első könyve, a Sapiens az emberiség mÚltjával foglalkozott, azt vizsgálta, hogyan vált egy jelentéktelen majom a bolygó urává. A második, a Homo Deus az élet hosszÚ távÚ jövőjét tárta fel, arról elmélkedett, hogyan válhat az ember végül istenné, és mi lehet majd az értelem és a tudat sorsa. Ebben a könyvben a jelenre és az emberi társadalmak közvetlen jövőjére koncentrál. Megvizsgálja a világ társadalmait leginkább formáló, és a bolygónk jövőjét legnagyobb valószínűséggel befolyásoló erőket.

Egyes részek a technológiára, mások a politikára, a vallásra vagy a művészetre összpontosítanak. Bizonyos fejezetek az emberi bölcsességet ünneplik, mások az emberi ostobaság sorsdöntő szerepét helyezik előtérbe. Mindezen témákon azonban ugyanaz az egy kérdés ível át: mi történik ma a világban, és mi ezeknek az eseményeknek a mélyebb értelme?

21 lecke a 21. századra

Yuval Noah Harari

 • 304 oldal
 • Kötés: keménytáblás, védőborítóval
 • ISBN: 9789633245958
 • Nyelv: Magyar
 • Megjelenés éve: 2018

Lényegtelen információkkal elárasztott világunkban a tisztánlátás hatalom. Vajon értjük még egyáltalán a világot, amelyet alkottunk? Tudjuk, mi történik körülöttünk, melyek a jelen legnagyobb kihívásai és döntései? Tudjuk, hogy mire tanítsuk a gyerekeinket?

Ez nem történelmi narratívának, hanem válogatott leckék gyűjteményének készült. ám ezek a leckék sem szolgálnak egyszerű válaszokkal. Céljuk, hogy további gondolkodásra késztessenek, és segítsenek az olvasónak részt venni korunk fontos párbeszédeiben.

Mit jelez Donald Trump hatalomra kerülése? Mit tehetünk a járványszerűen terjedő álhírek ellen? Miért van válságban a liberális demokrácia? Isten visszatért? Új világháborÚ közeleg? Melyik civilizáció uralja a világot? A Nyugat? Kína? Az iszlám? Nyitva hagyja-e a kapuit Európa a bevándorlók előtt? Meg tudja-e oldani a nacionalizmus az egyenlőtlenség és a klímaváltozás problémáit? Mihez kezdjünk a terrorizmussal?

Dr. Harari első könyve, a Sapiens az emberiség mÚltjával foglalkozott, azt vizsgálta, hogyan vált egy jelentéktelen majom a bolygó urává. A második, a Homo Deus az élet hosszÚ távÚ jövőjét tárta fel, arról elmélkedett, hogyan válhat az ember végül istenné, és mi lehet majd az értelem és a tudat sorsa. Ebben a könyvben a jelenre és az emberi társadalmak közvetlen jövőjére koncentrál. Megvizsgálja a világ társadalmait leginkább formáló, és a bolygónk jövőjét legnagyobb valószínűséggel befolyásoló erőket.

Egyes részek a technológiára, mások a politikára, a vallásra vagy a művészetre összpontosítanak. Bizonyos fejezetek az emberi bölcsességet ünneplik, mások az emberi ostobaság sorsdöntő szerepét helyezik előtérbe. Mindezen témákon azonban ugyanaz az egy kérdés ível át: mi történik ma a világban, és mi ezeknek az eseményeknek a mélyebb értelme?

21 lecke a 21. századra

21 lecke a 21. századra

Yuval Noah Harari, izraeli kutató, történész, napjaink egyik legszélesebb körben idézett gondolkodója és sztárértelmisége. 2018-ban megírta a 21 lecke a 21. századra című könyvét, amely a szó legszorosabb értelmében világsiker lett: köteteit többek között Angela Merkel, Mark Zuckerberg és Bill Gates szorongatja.

Noah Harari, a 21 lecke a 21. századra című könyvében a jelent veszi górcső alá. Mégpedig azért, mert az emberiség a 21. század során olyan mérhetetlen kihívásokkal áll szemben, amelyekre eddig még nem volt példa a történelem során, és ha nem figyelünk eléggé, az az emberi faj átalakulásához, akár kihalásához is vezethet. „A pánik egyfajta hübrisz. Abból a nagyképű gondolatból fakad, hogy pontosan tudom, merre tart a világ: lefelé.” — írja Harari könyvében.

Nem mondom, hogy könnyű olvasmány, viszont hasznosabbat nem tudnék említeni. Semmiképp sem ajánlom 10 perces villamosozások során olvasni — én megpróbáltam, nem ment. Ez egy olyan könyv, ahol tényleg száz százalékban ott kell lenni fejben: olyan témákat veséz ki, amelyek milliárdok életére vannak hatással. A világ társadalmát leginkább formáló, és a jövőt legnagyobb valószínűséggel befolyásoló tényezőket veszi sorra. ír a bevándorlásról, Istenről, a mesterséges intelligenciáról, a szabad akarat illÚziójáról, a terrorizmusról, a tudatlanságról, az értelemről, sőt, az info- és biotechnológiáról is, ahol ez a mondat különösen megragadta a figyelmem: „az info- és biotechnológia összeolvadása hamarosan emberek milliárdjait taszítja ki a munkaerőpiacról, és aláássa a szabadságot és az egyenlőséget is”.

ráébreszt arra, hogy átlagemberként mennyire nem vagyunk képben a legÚjabb technológiai fejlesztésekkel, és arra is, hogy mennyire sebesen száguldunk bele egy olyan jövőbe, amire még nem vagyunk felkészülve. „Az egyszeri ember talán nem érti a mesterséges intelligenciát vagy a biotechnológiát, azt azonban látja, hogy a jövő lehagyja őt.” Részletesen kifejti, hogy az emberiség meglepően felkészületlen a robotipar, a mesterséges intelligencia korszakára: „Az embernek mindig is az volt az erősebb oldala, hogy feltaláljon valamit, nem az, hogy bölcsen használja azt.”

nem kioktat, inkább gondolkodásra sarkall. Tudatosan, vagy épp nem tudatosan, de kérleli az olvasót, hogy gondolkodjon, igenis járjon utána a dolgoknak. „Több milliárdan közülünk nemigen engedhetik meg maguknak az utánajárás luxusát, mivel fontosabb teendőik vannak: dolgozniuk kell, gondoskodniuk a gyerekeikről vagy éppen idős szüleikről. (…) Az, hogy az emberiség jövőjéről nélkülünk döntenek, mert minket lefoglal, hogy etessük és ruházzuk a gyerekeinket, sem minket, sem a döntéshozókat nem mentesíti a következmények alól.”

Nem egyszer történt meg, hogy egy oldal olyannyira tömény és sokkoló volt, hogy meg kellett emésztenem: csak bámultam percekig a fehér lapot és az olvasottakon kattogtam. Mert az olyan információ volt, hogy nem lehetett nem kattogni rajta.

Hogy kiknek ajánlom? Elsősorban azoknak, akiknek van hozzá szellemi ereje: Harari sok olyan információt és gondolatmenetet ír le gátlástalanul a könyvében, amik nyomasztóan hathatnak. Azoknak is ajánlom, akik képesek, és el is akarnak gondolkodni egy teljesen másik nézőponton. Akik nem félnek akár 30-50 évvel előre tekinteni. De legfőképp azoknak ajánlom, akik szeretnék jobban érteni, mi történik a világban.

Ha felkeltette az érdeklődésedet a könyv, itt megrendelheted.

#T 21 lecke a 21. századra

Szerző: Yuval Noah Harari

Lényegtelen információkkal elárasztott világunkban a tisztánlátás hatalom. Vajon értjük még egyáltalán a világot, amelyet alkottunk? Tudjuk, mi történik körülöttünk, melyek a jelen legnagyobb kihívásai és döntései? Tudjuk, hogy mire tanítsuk a gyerekeinket?

Ez nem történelmi narratívának, hanem válogatott leckék gyűjteményének készült. ám ezek a leckék sem szolgálnak egyszerű válaszokkal. Céljuk, hogy további gondolkodásra késztessenek, és segítsenek az olvasónak részt venni korunk fontos párbeszédeiben.

Mit jelez Donald Trump hatalomra kerülése? Mit tehetünk a járványszerűen terjedő álhírek ellen? Miért van válságban a liberális demokrácia? Isten visszatért? Új világháborÚ közeleg? Melyik civilizáció uralja a világot? A Nyugat? Kína? Az iszlám? Nyitva hagyja-e a kapuit Európa a bevándorlók előtt? Meg tudja-e oldani a nacionalizmus az egyenlőtlenség és a klímaváltozás problémáit? Mihez kezdjünk a terrorizmussal?

Dr. Harari első könyve, a Sapiens az emberiség mÚltjával foglalkozott, azt vizsgálta, hogyan vált egy jelentéktelen majom a bolygó urává. A második, a Homo Deus az élet hosszÚ távÚ jövőjét tárta fel, arról elmélkedett, hogyan válhat az ember végül istenné, és mi lehet majd az értelem és a tudat sorsa. Ebben a könyvben a jelenre és az emberi társadalmak közvetlen jövőjére koncentrál. Megvizsgálja a világ társadalmait leginkább formáló, és a bolygónk jövőjét legnagyobb valószínűséggel befolyásoló erőket.

Egyes részek a technológiára, mások a politikára, a vallásra vagy a művészetre összpontosítanak. Bizonyos fejezetek az emberi bölcsességet ünneplik, mások az emberi ostobaság sorsdöntő szerepét helyezik előtérbe. Mindezen témákon azonban ugyanaz az egy kérdés ível át: mi történik ma a világban, és mi ezeknek az eseményeknek a mélyebb értelme?

21 lecke a 21. századra

Yuval Noah Harari

21 lecke a 21. századra leírása

Lényegtelen információkkal elárasztott világunkban a tisztánlátás hatalom. Vajon értjük még egyáltalán a világot, amelyet alkottunk? Tudjuk, mi történik körülöttünk, melyek a jelen legnagyobb kihívásai és döntései? Tudjuk, hogy mire tanítsuk a gyerekeinket?

Ez nem történelmi narratívának, hanem válogatott leckék gyűjteményének készült. ám ezek a leckék sem szolgálnak egyszerű válaszokkal. Céljuk, hogy további gondolkodásra késztessenek, és segítsenek az olvasónak részt venni korunk fontos párbeszédeiben.

Mit jelez Donald Trump hatalomra kerülése? Mit tehetünk a járványszerűen terjedő álhírek ellen? Miért van válságban a liberális demokrácia? Isten visszatért? Új világháborÚ közeleg? Melyik civilizáció uralja a világot? A Nyugat? Kína? Az iszlám? Nyitva hagyja-e a kapuit Európa a bevándorlók előtt? Meg tudja-e oldani a nacionalizmus az egyenlőtlenség és a klímaváltozás problémáit? Mihez kezdjünk a terrorizmussal?

Dr. Harari első könyve, a Sapiens az emberiség mÚltjával foglalkozott, azt vizsgálta, hogyan vált egy jelentéktelen majom a bolygó urává. A második, a Homo Deus az élet hosszÚ távÚ jövőjét tárta fel, arról elmélkedett, hogyan válhat az ember végül istenné, és mi lehet majd az értelem és a tudat sorsa. Ebben a könyvben a jelenre és az emberi társadalmak közvetlen jövőjére koncentrál. Megvizsgálja a világ társadalmait leginkább formáló, és a bolygónk jövőjét legnagyobb valószínűséggel befolyásoló erőket.

Egyes részek a technológiára, mások a politikára, a vallásra vagy a művészetre összpontosítanak. Bizonyos fejezetek az emberi bölcsességet ünneplik, mások az emberi ostobaság sorsdöntő szerepét helyezik előtérbe. Mindezen témákon azonban ugyanaz az egy kérdés ível át: mi történik ma a világban, és mi ezeknek az eseményeknek a mélyebb értelme?

21 lecke a 21. századra

Lényegtelen információkkal elárasztott világunkban a tisztánlátás hatalom. Vajon értjük még egyáltalán a világot, amelyet alkottunk? Tudjuk, mi történik körülöttünk, melyek a jelen legnagyobb kihívásai és döntései? Tudjuk, hogy mire tanítsuk a gyerekeinket?
Ez a könyv nem történelmi narratívának, hanem válogatott leckék gyűjteményének készült. Ám ezek a leckék sem szolgálnak egyszerű válaszokkal. Céljuk, hogy további gondolkodásra késztessenek, és segítsenek az olvasónak részt venni korunk fontos párbeszédeiben.

Mit jelez Donald Trump hatalomra kerülése? Mit tehetünk a járványszerűen terjedő álhírek ellen? Miért van válságban a liberális demokrácia? Isten visszatért? Új világháború közeleg? Melyik civilizáció uralja a világot? A Nyugat? Kína? Az iszlám? Nyitva hagyja-e a kapuit Európa a bevándorlók előtt? Meg tudja-e oldani a nacionalizmus az egyenlőtlenség és a klímaváltozás problémáit? Mihez kezdjünk a terrorizmussal?

Dr. Harari első könyve, a Sapiens az emberiség múltjával foglalkozott, azt vizsgálta, hogyan vált egy jelentéktelen majom a bolygó urává. A második, a Homo Deus az élet hosszú távú jövőjét tárta fel, arról elmélkedett, hogyan válhat az ember végül istenné, és mi lehet majd az értelem és a tudat sorsa. Ebben a könyvben a jelenre és az emberi társadalmak közvetlen jövőjére koncentrál. Megvizsgálja a világ társadalmait leginkább formáló, és a bolygónk jövőjét legnagyobb valószínűséggel befolyásoló erőket.
Egyes részek a technológiára, mások a politikára, a vallásra vagy a művészetre összpontosítanak. Bizonyos fejezetek az emberi bölcsességet ünneplik, mások az emberi ostobaság sorsdöntő szerepét helyezik előtérbe. Mindezen témákon azonban ugyanaz az egy kérdés ível át: mi történik ma a világban, és mi ezeknek az eseményeknek a mélyebb értelme?

21 lecke a 21. századra (2018)

Kiemelt ajánlataink

Helymeghatározás

További kiindulási lehetőségek

Kiemelt ajánlataink 21 lecke a 21. századra (2018) termékre Mi alapján válogatunk?

Kiemelt ajánlataink

21 lecke a 21. századra (Yuval Noah Harari)

Yuval Noah Harari – 21 lecke a 21. századra (Új példány)

Ez a bolt elnyerte a(z) II. helyet az Ország Boltja 2018 Minőségi díjakért induló versenyen a(z) Szórakozás és kikapcsolódás termékkategóriában.

A Minőségi Díj a vásárlók díja, az ő tapasztalataik és értékeléseik alapján nyerte el a bolt a 2018 Legjobb Minőségű Bolt díjat. A szavazásban csak vásárlók vehettek részt, akik a megrendelésüket követően egy kérdőív kitöltésével értékelhették a bolt szolgáltatásait, a rendelés és kézbesítés menetét." data-toggle="popover" data-trigger="hover" data-container="body" />

Yuval Noah Harari: 21 LECKE a 21. SZáZADRA

Mi alapján válogatunk?

Hogy választjuk ki az ajánlatokat?

Az árukereső célja megkönnyíteni a vásárlást és tanácsot adni a megfelelő bolt kiválasztásában. Nem mindig a legolcsóbb ajánlat a legjobb, az ár mellett kiemelten fontosnak tartjuk a minőségi szempontokat is, a vásárlók elégedettségét, ezért előre soroltunk önnek 3 ajánlatot az alábbi szempontok szerint:

 

 • konkrét vásárlások és látogatói vélemények alapján a termék forgalmazója rendelkezik-e a Megbízható Bolt emblémák valamelyikével
 • a forgalmazó átlagos értékelése
 • a forgalmazott ajánlat árának viszonya a többi ajánlat árához

 

A fenti szempontok és a forgalmazók által opcionálisan megadható kiemelési ár figyelembe vételével alakul ki a boltok megjelenési sorrendje.

További ajánlataink 21 lecke a 21. századra (2018) termékre

21 lecke a 21. századra

További ajánlataink

Yuval Noah Harari: 21 lecke a 21. századra

Ez a bolt elnyerte a(z) III. helyet az Ország Boltja 2018 Minőségi díjakért induló versenyen a(z) Szórakozás és kikapcsolódás termékkategóriában.

A Minőségi Díj a vásárlók díja, az ő tapasztalataik és értékeléseik alapján nyerte el a bolt a 2018 Legjobb Minőségű Bolt díjat. A szavazásban csak vásárlók vehettek részt, akik a megrendelésüket követően egy kérdőív kitöltésével értékelhették a bolt szolgáltatásait, a rendelés és kézbesítés menetét." data-toggle="popover" data-trigger="hover" data-container="body" />

21 lecke a 21. századra (Yuval Noah Harari)

Yuval Noah Harari: 21 lecke a 21. századra

21 lecke a 21. századra

HARARI, YUVAL NOAH – 21 LECKE A 21. SZáZADRA

21 lecke a 21. századra

Yuval Noah Harari: 21 lecke a 21. századra /KöNYV/

Yuval Noah Harari – 21 lecke a 21. századra

Több száz őrült ár, csak vasárnapig! Akár -30%! Nézz be!

21 lecke a 21. századra

Ez a bolt elnyerte a(z) I. helyet az Ország Boltja 2018 Minőségi díjakért induló versenyen a(z) Webpláza termékkategóriában.

A Minőségi Díj a vásárlók díja, az ő tapasztalataik és értékeléseik alapján nyerte el a bolt a 2018 Legjobb Minőségű Bolt díjat. A szavazásban csak vásárlók vehettek részt, akik a megrendelésüket követően egy kérdőív kitöltésével értékelhették a bolt szolgáltatásait, a rendelés és kézbesítés menetét." data-toggle="popover" data-trigger="hover" data-container="body" />

21 lecke a 21. századra

21 lecke a 21. századra

Ez a bolt elnyerte a(z) I. helyet az Ország Boltja 2018 Népszerűségi díjaiért induló versenyen a(z) Szórakozás és kikapcsolódás termékkategóriában.

A Népszerűségi díj az internetes felhasználók díja, az ő szavazataik alapján nyerte el a bolt 2018-ben a kategóriájának járó legnépszerűbb boltja címet." data-toggle="popover" data-trigger="hover" data-container="body" />

Paraméterek, termékleírás – 21 lecke a 21. századra (2018)

író Yuval Noah Harari
Címkék Társadalomtudomány, Történelem, Tudomány
Nyelv magyar

Vélemények – 21 lecke a 21. századra (2018)

A szerzőt ajánlották ismerősök

Olvasmányos, jó kérdésfeltevés, érdekes lehetséges válaszok

író Yuval Noah Harari
Címkék Társadalomtudomány, Történelem, Tudomány
Nyelv magyar

Hibát talált a leírásban vagy az adatlapon? Jelezze nekünk!

Oldalainkon a partnereink által szolgáltatott információk és árak tájékoztató jellegűek, melyek esetlegesen tartalmazhatnak téves információkat. A képek csak tájékoztató jellegűek és tartalmazhatnak tartozékokat, amelyek nem szerepelnek az alapcsomagban. A termékinformációk (kép, leírás vagy ár) előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. Az esetleges hibákért, elírásokért az árukereső nem felel.

#T 21 lecke a 21. századra

Szerző: Yuval Noah Harari

Lényegtelen információkkal elárasztott világunkban a tisztánlátás hatalom. Vajon értjük még egyáltalán a világot, amelyet alkottunk? Tudjuk, mi történik körülöttünk, melyek a jelen legnagyobb kihívásai és döntései? Tudjuk, hogy mire tanítsuk a gyerekeinket?

Ez nem történelmi narratívának, hanem válogatott leckék gyűjteményének készült. ám ezek a leckék sem szolgálnak egyszerű válaszokkal. Céljuk, hogy további gondolkodásra késztessenek, és segítsenek az olvasónak részt venni korunk fontos párbeszédeiben.

Mit jelez Donald Trump hatalomra kerülése? Mit tehetünk a járványszerűen terjedő álhírek ellen? Miért van válságban a liberális demokrácia? Isten visszatért? Új világháborÚ közeleg? Melyik civilizáció uralja a világot? A Nyugat? Kína? Az iszlám? Nyitva hagyja-e a kapuit Európa a bevándorlók előtt? Meg tudja-e oldani a nacionalizmus az egyenlőtlenség és a klímaváltozás problémáit? Mihez kezdjünk a terrorizmussal?

Dr. Harari első könyve, a Sapiens az emberiség mÚltjával foglalkozott, azt vizsgálta, hogyan vált egy jelentéktelen majom a bolygó urává. A második, a Homo Deus az élet hosszÚ távÚ jövőjét tárta fel, arról elmélkedett, hogyan válhat az ember végül istenné, és mi lehet majd az értelem és a tudat sorsa. Ebben a könyvben a jelenre és az emberi társadalmak közvetlen jövőjére koncentrál. Megvizsgálja a világ társadalmait leginkább formáló, és a bolygónk jövőjét legnagyobb valószínűséggel befolyásoló erőket.

Egyes részek a technológiára, mások a politikára, a vallásra vagy a művészetre összpontosítanak. Bizonyos fejezetek az emberi bölcsességet ünneplik, mások az emberi ostobaság sorsdöntő szerepét helyezik előtérbe. Mindezen témákon azonban ugyanaz az egy kérdés ível át: mi történik ma a világban, és mi ezeknek az eseményeknek a mélyebb értelme?

21 lecke a 21. századra (Yuval Noah Harari)

Paraméterek

Kiadó Animus Kiadó
Oldalak száma 304
Borító KEMéNYTáBLA, VéDŐBORíTó
ISBN 9789633245958
Nyelv MAGYAR
Kiadás éve 2018

21 lecke a 21. századra (Yuval Noah Harari)

Szerző: Yuval Noah Harari Elérhetőség: Raktáron CsomagPontra szállítás: 890 Ft átlagos értékelés: Nem értékelt Várható szállítás: 2019. október 08.

fülszövege, rövid kedvcsináló, ismertető leírás. ">Bővebb leírás, tartalom

Lényegtelen információkkal elárasztott világunkban a tisztánlátás hatalom. Vajon értjük még egyáltalán a világot, amelyet alkottunk? Tudjuk, mi történik körülöttünk, melyek a jelen legnagyobb kihívásai és döntései? Tudjuk, hogy mire tanítsuk a gyerekeinket?

Ez nem történelmi narratívának, hanem válogatott leckék gyűjteményének készült. ám ezek a leckék sem szolgálnak egyszerű válaszokkal. Céljuk, hogy további gondolkodásra késztessenek, és segítsenek az olvasónak részt venni korunk fontos párbeszédeiben.

Mit jelez Donald Trump hatalomra kerülése? Mit tehetünk a járványszerűen terjedő álhírek ellen? Miért van válságban a liberális demokrácia? Isten visszatért? Új világháborÚ közeleg? Melyik civilizáció uralja a világot? A Nyugat? Kína? Az iszlám? Nyitva hagyja-e a kapuit Európa a bevándorlók előtt? Meg tudja-e oldani a nacionalizmus az egyenlőtlenség és a klímaváltozás problémáit? Mihez kezdjünk a terrorizmussal?

Dr. Harari első könyve, a Sapiens az emberiség mÚltjával foglalkozott, azt vizsgálta, hogyan vált egy jelentéktelen majom a bolygó urává. A második, a Homo Deus az élet hosszÚ távÚ jövőjét tárta fel, arról elmélkedett, hogyan válhat az ember végül istenné, és mi lehet majd az értelem és a tudat sorsa. Ebben a könyvben a jelenre és az emberi társadalmak közvetlen jövőjére koncentrál. Megvizsgálja a világ társadalmait leginkább formáló, és a bolygónk jövőjét legnagyobb valószínűséggel befolyásoló erőket.

Egyes részek a technológiára, mások a politikára, a vallásra vagy a művészetre összpontosítanak. Bizonyos fejezetek az emberi bölcsességet ünneplik, mások az emberi ostobaság sorsdöntő szerepét helyezik előtérbe. Mindezen témákon azonban ugyanaz az egy kérdés ível át: mi történik ma a világban, és mi ezeknek az eseményeknek a mélyebb értelme?

Leave a Reply